REKLAMAČNÍ ŘÁD APARTMÁNY BETLÉM

Provozovatel

Jan Herrmann se sídlem Betlém 62, Římov, 37324, IČ: 72127783

I. Předmět reklamačního řádu
Tento Reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti ubytovatele za vady poskytnuté služby (reklamace) včetně podmínek uplatnění v rozporu se Smlouvu o zájezdu/ubytování a jejich vyřizování v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Tento Reklamační řád se vztahuje na služby poskytované ubytovatelem s výjimkou nároků vzniklých z přepravy na základě tuzemských a zahraničních dopravních cenin, jejich uplatňování a vyřizování se řídí platnými tarifními a přepravními předpisy dopravních společností.

II. Uplatňování reklamací
Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných ubytovatelem zákazník uplatňuje v provozovně ubytovatele (Betlém 62, Římov), v sídle nebo u zprostředkovatele služeb cestovní kanceláře, kde reklamované služby zakoupil.

Práva z odpovědnosti za vady doplňkově prodávaného zboží nebo služeb zákazník uplatňuje v kterékoliv provozovně cestovní kanceláře, která zprostředkovala pobyt u ubytovatele, tj. v provozovně cestovní kanceláře, kde reklamované doplňkové zboží/služby zakoupil, případně v sídle ubytovatele.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci může zákazník uplatnit jakoukoli formou s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.

Pokud zákazník vlastním zaviněním neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě Smlouvy o zájezdu/ubytování, tj. u předem sestavené, nabízené a prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 1 měsíce od ukončení pobytu, ubytovatel mu slevu z ceny nepřizná. Práva z odpovědnosti za vady ubytování je třeba rovněž uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 6 měsíců. Práva z odpovědnosti za doplňkové prodávané zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí.

Zákazník je při uplatňován reklamace povinen uvést jméno, příjmení, adresu, co je obsahem reklamace, svou reklamaci zdůvodnit a podle možnosti i předmět reklamace průkazně skutkově doložit; současně se doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě, např. stejnopis objednávky, fakturu, potvrzen o platbě apod., čímž se usnadní vyřizování reklamace.

III. Vyřizování reklamací

Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, je zástupce ubytovatele povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta lhůta delší. V případě ústního podání reklamace (např. v místě poskytované služby) je povinen zástupce ubytovatele sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede, kdy zákazník reklamaci uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je obsahem reklamace (předmět reklamace), jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále datum a způsob vyřízení reklamace. Jestliže zákazník předá vedoucímu provozovny nebo jinému pověřenému zástupci písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, popř. reklamované zboží, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující vedoucí provozovny nebo jiný pověřený zástupce. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetím. V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce předešlého odstavce.

IV. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací

Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit vedoucímu provozovny nebo pověřenému zástupci jakož i zástupci dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

V. Způsoby vyřízení reklamace

V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či výměny zboží. Jinak ubytovatel nebo zprostředkovatelská cestovní kancelář poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případně následek není závislý na vůli, činnosti postupu ubytovatele nebo cestovní kanceláře (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené služby ubytovatele, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

VI. Ostatní ustanovení

Reklamační řád se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. V případě, že dojde ke sporu, má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu; věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz. Tento reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.12.2018.

V Římově dne 1.1.2021 Jan Herrmann